บุคลากร

คณะผู้บริหาร

คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

speaker
ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

speaker
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว

รองคณบดีด้านการจัดการศึกษา

อาจารย์

speaker
อาจารย์กฤษณะ สมควร

รองคณบดีด้านงานประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ

อาจารย์


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE

COMPUTER ENGINEERING

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [ วศ.บ. 4 ปี ]
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

speaker
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.มยูร ใยบัวเทศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาจารย์


วิทยาการคอมพิวเตอร์ CS

COMPUTER SCIENCE

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต [ วท.บ. 4 ปี ]
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

speaker
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว

รองคณบดีด้านการจัดการศึกษา

อาจารย์


เทคโนโลยีสารสนเทศ IT

INFORMATION TECHNOLOGY

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต [ วท.บ. 4 ปี และ วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ]
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

speaker
อาจารย์กฤษณะ สมควร

รองคณบดีด้านงานประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู

รองอธิการบดี

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์


กราฟิกดีไซน์ GD

GRAPHIC DESIGN

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต [ ศศ.บ. 4 ปี ]
(แขนงวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ) และ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล)

speaker
อ.ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
อ.ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร

ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

อาจารย์

speaker
อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ

รองผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์


เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ DTB

DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต [ ทล.บ. 4 ปี และ ทล.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

speaker
อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์


STAFFSCIT

speaker
นางสาววิรัลพัชร ใจแซ่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักงานฯ)

speaker
นางสาวสุภาพร ชมสวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานวิชาการ)

speaker
นางทรายขวัญ ไชยชมภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานพัสดุ)

speaker
ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สุขเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานธุรการ)

speaker
นายกิตติศักดิ์ ศรีชวลิตเดชา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(งานโสตทัศนูปกรณ์)

speaker
นายทนงศักดิ์ เวียงทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(งานโสตทัศนูปกรณ์)

SCIT CRRU

ขอเส้นทาง