บุคลากร

คณะผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

speaker
ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

speaker
ผศ.อนุสรณ์ ใจแก้ว

รองคณบดีด้านการจัดการศึกษา

อาจารย์

speaker
อาจารย์กฤษณะ สมควร

รองคณบดีด้านงานประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ

อาจารย์


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE

COMPUTER ENGINEERING

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [ วศ.บ. 4 ปี ]
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

speaker
ผศ.ดร.กฤตกรณ์ ศรีวันนา

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.มยูร ใยบัวเทศ

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาจารย์


วิทยาการคอมพิวเตอร์ CS

COMPUTER SCIENCE

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต [ วท.บ. 4 ปี ]
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

speaker
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
ผศ.อนุสรณ์ ใจแก้ว

รองคณบดีด้านการจัดการศึกษา

อาจารย์


เทคโนโลยีสารสนเทศ IT

INFORMATION TECHNOLOGY

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต [ วท.บ. 4 ปี และ วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ]
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

speaker
ผศ.ชลิดา จันทจิรโกวิท

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู

รองอธิการบดี

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

speaker
อาจารย์กฤษณะ สมควร

รองคณบดีด้านงานประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ

อาจารย์


กราฟิกดีไซน์ GD

GRAPHIC DESIGN

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต [ ศศ.บ. 4 ปี ]
(แขนงวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ) และ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล)

speaker
อ.ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก

ประธานโปรแกรม
(เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล)

อาจารย์

speaker
อ.ธัญลักษณ์ ศุภพลธร

ประธานโปรแกรม
(สื่อศิลปะและการออกแบบ)

อาจารย์

speaker
อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ

รองผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์


เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ DTB

DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต [ ทล.บ. 4 ปี และ ทล.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

speaker
อาจารย์ ดร.ณภษร เผ่ากล้า

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์


STAFFCIT

speaker
นางสาววิรัลพัชร ใจแซ่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักงานฯ)

speaker
นางสาวสุภาพร ชมสวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(งานวิชาการ)

speaker
นางทรายขวัญ ไชยชมภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(งานพัสดุ)

speaker
ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สุขเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานธุรการ)

speaker
นายกิตติศักดิ์ ศรีชวลิตเดชา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(งานโสตทัศนูปกรณ์, งานห้องปฏิบัติการ, งานซ่อมบำรุงและดูแลอาคารสถานที่)

speaker
นายทนงศักดิ์ เวียงทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(งานประชาสัมพันธ์, งานห้องปฏิบัติการ, งานบรรณารักษ์, งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)

DiGiT CRRU

ขอเส้นทาง