ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำเสนอผลงานวิจัย เครื่องเตือนภัยน้ำผ่าไหลหลากเตือนภัยแบบ 4 ระดับ ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

THAILAND TECH SHOW 2016
Presentation - SCIT CRRU

CRRU CAMPUS TV สัปดาห์นี้ พบกับ อาจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้นำงานวิจัย "เครื...

Posted by มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย on 2 พฤศจิกายน 2015

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯได้เข้าศึกษา...

Posted by สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. on 21 มกราคม 2016
banners banners banners

ความสำคัญคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตรฐานธุรกิจไทย

สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ดร.วิชิต นางแล คณบดี สนวฯ. และ นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ THE MASTER OF INNOVATION เกมส์โชว์สุดยอดนวัตกรรมและชิ้นงานต้นแบบ นวัตกรรมเครื่องเตือนภัยน้­ำป่าไหลหลาก ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะสามารถช่วยชีว­ิตผู้คนได้เป็นจำนวนมาก มาดูกันสิว่าสัปดาห์นี้จะสามารถผ่านเข้ารอ­บไปชิงเงินรางวัลได้หรือไม่ และตามติดกันกับนวัตกรรมสุดไฮเทคอีกหนึ่งน­วัตกรรม แต่จะเป็นนวัตกรรมอะไรนั้น ติดตามชมในรายการ THE MASTER OF INNOVATION

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดย ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แสดงคว...

Posted by สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. on 8 ตุลาคม 2015

SCIT NEWS

product
แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข
product
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดูงาน SCIT
product
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
product
SCIT ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลตำบลนางแล

SCIT DOWNLOAD

ใบขออนุญาตสอบนอกตาราง-SCIT-REG-02
ใบการแจ้งสอบนอกตาราง-SCIT-REG-01
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีเงินรายได้เฉพาะกิจ เงินจากการจัดหารายได้ของหน่วยงาน เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลางด้านแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลางด้านบำรุงรักษาอาคารสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีเงินรายได้เฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีงบกองทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

SCIT PROCEEDINGS

งานวิจัยเรื่อง An Enhanced Class-Attribute Interdependence Maximization Discretization Algorithm
วิจัยเรื่อง วงจรกรองความถี่ผ่านแบบไมโครสคลิปสองชั้นโดยใช้เรโซเนเตอร์อินเตอร์ดิจิตอลรูปฟันเลื่อยสำหรับการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่
วิจัยเรื่อง ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้ออัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ดเอนกประสงค์แบบปิดที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
วิจัยเรื่อง การออกแบบระบบควบคุมกำลังสองเชิงเส้นที่เหมาะสมในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง : การเลือกเมทรกซ์ R และ Q ที่เหมาะสมโดยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง และช่วงของอัตราส่วน
วิจัยเรื่อง Development of Instructional System through the Internet Network for the Students in Rajabhat Universities Located in the Upper Northern Part
งานวิจัยเรื่อง Efficient Energy A ware Task Scheduling for Parallel Workflow Tasks on Hybrids Cloud Environment
งานวิจัยเรื่อง Drying and smoking Sulfur Process Improving for Water Hyacinth: A Case Study of Communities Ban Sang District, Amphur Muang, Phayao province

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักาษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1500 บาท ( ระหว่าง ตุลาคม 2560-มกราคม 2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1500 (ระหว่าง ตุลาคม 2560-มกราคม2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำขบวนรถแห่กระทง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์แบบ LED (จอแสดงผล LED Display) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ซุ้มรับปริญญาและตกแต่งบริเวณงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง