เอกสารดาวน์โหลด และประกาศสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารดาวน์โหลด

#
เอกสาร วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
ใบขออนุญาตสอบนอกตาราง-SCIT-REG-02 12-11-2019 13:24:00
Download
2
ใบการแจ้งสอบนอกตาราง-SCIT-REG-01 12-11-2019 13:23:00
Download
3
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีเงินรายได้เฉพาะกิจ เงินจากการจัดหารายได้ของหน่วยงาน เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019 10:52:00
Download
4
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลางด้านแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019 10:51:00
Download
5
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลางด้านบำรุงรักษาอาคารสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019 10:51:00
Download
6
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019 10:50:00
Download
7
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (กรณีงบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019 10:50:00
Download
8
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019 10:49:00
Download
9
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีเงินรายได้เฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019 10:48:00
Download
10
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีงบกองทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019 10:48:00
Download
11
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีกิจกรรมใหม่เพิ่มเติมจากแผนแผนปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019 10:47:00
Download
12
แบบฟอร์ม ขออนมุัติจัดกิจกรรม (กรณีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019 10:46:00
Download
13
แบบฟอร์ม-รายงานโครงการกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 28-08-2019 16:20:00
Download
14
แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการฯ-กรณีเดินทางเป็นกลุ่ม-ปรับปรุง 05-07-2019 09:54:00
Download
15
แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการฯกรณีเดินทางคนเดียว-ปรับปรุง 05-07-2019 09:52:00
Download
16
แบบฟอร์ม ขออนุมัติการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ (โดยไม่ใช้งบประมาณ) 31-05-2019 11:15:00
Download
17
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตซ่อมแซมครุภัณฑ์ 08-05-2019 09:28:00
Download
18
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตไปราชการ-กรณีไม่เกิน-3-วัน 04-11-2019 10:38:00
Download
19
แบบฟอร์ม-ขออนุญาตไปราชการ-กรณีเกิน-3-วัน 11-04-2019 10:37:00
Download
20
แบบฟอร์ม รายงานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 3 10-04-2019 10:25:00
Download
21
แบบฟอร์ม รายงานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 10-04-2019 10:25:00
Download
22
แบบฟอร์ม รายงานการเดินทางไปราชการ 10-04-2019 10:24:00
Download
23
แบบฟอร์ม ขออนุญาตซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10-04-2019 10:23:00
Download
24
แบบฟอร์ม ใบยืมอุปกรณ์ 10-04-2019 10:22:00
Download
25
แบบฟอร์ม ขอสอนชดเชย 15-03-2019 09:24:00
Download
26
แบบฟอร์ม สัญญายืมเงิน 15-03-2019 09:24:00
Download
27
แบบฟอร์ม ใบลาป่วยคลอดบุตร กิจส่วนตัว.pdf 15-03-2019 09:22:00
Download
28
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2017 15:41:00
Download
29
คู่มือการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 16-02-2017 14:51:00
Download
30
คู่มือการบริหารงานวิจัย 03-11-2016 13:05:00
Download
31
การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูล (อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก, ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์) 04-10-2016 14:14:00
Download
32
ใบรายงานกิจกรรม Home Room 05-02-2015 11:26:00
Download
33
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 03-12-2014 17:29:00
Download
34
ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 03-12-2014 17:27:00
Download
35
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) 03-12-2014 17:24:00
Download
36
รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 03-12-2014 17:23:00
Download
37
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ 09-09-2014 11:13:00
Download
38
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 09-09-2014 11:12:00
Download
39
คู่มือบริหารงานวิจัย 17-07-2014 20:37:00
Download
40
คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 17-07-2014 20:37:00
Download
41
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 25-06-2014 10:19:00
Download
42
เอกสารรายละเอียดและใบสมัครแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา 29-04-2014 15:27:00
Download
43
สัญญารับทุนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้-57 11-03-2014 10:09:00
Download
44
แบบเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณ 11-03-2014 10:07:00
Download
45
หนังสือขอบใจจากผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา 20-12-2013 12:06:00
Download
46
แบบฟอร์มการจอง Microsoft Surface 25-07-2013 10:02:00
Download
47
แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษา 12-06-2013 18:37:00
Download

เอกสารประกาศ

#
เอกสาร วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
ประกาศ กำหนดการประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 05-08-2014 14:17:00
Download
2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 05-08-2014 14:14:00
Download
3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 05-08-2014 14:13:00
Download
4
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม งานวิจัย และงานตามแนวทางพระราชดำริฯ 05-08-2014 14:11:00
Download
5
คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน 05-08-2014 14:09:00
Download
6
ประกาศสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 10-07-2014 09:54:00
Download
7
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต) 19-06-2013 20:00:00
Download
8
ประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 19-06-2013 19:58:00
Download

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

#
เอกสาร วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2018 15:06:00
Download
2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2018 15:05:00
Download
3
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-05-2018 15:04:00
Download
4
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-05-2018 15:02:00
Download
5
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-05-2018 15:01:00
Download
6
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-05-2018 15:00:00
Download
7
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-05-2018 14:59:00
Download
8
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-05-2018 14:58:00
Download
9
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-05-2018 14:55:00
Download
10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2018 14:54:00
Download
11
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2018 14:51:00
Download
12
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2018 14:50:00
Download
13
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2018 14:49:00
Download
14
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2018 14:48:00
Download
15
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2018 14:47:00
Download
16
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2018 14:45:00
Download
17
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2018 14:44:00
Download
18
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2018 14:43:00
Download
19
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-04-2018 14:41:00
Download
20
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-04-2018 14:40:00
Download
21
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2018 14:39:00
Download
22
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2018 14:38:00
Download
23
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2018 14:36:00
Download
24
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2018 14:35:00
Download
25
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้โดยสารพร้อมคนขับ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-03-2018 14:32:00
Download
26
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขอเช่าเหมารถตู้โดยสารพร้อมคนขับ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2018 14:30:00
Download
27
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2018 14:29:00
Download
28
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2018 14:28:00
Download
29
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นท์ไวนิลความละเอียดสูง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2018 14:27:00
Download
30
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2018 14:25:00
Download
31
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018 14:24:00
Download
32
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2018 14:23:00
Download
33
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2018 14:20:00
Download
34
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2018 14:19:00
Download
35
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-02-2018 14:16:00
Download
36
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1500 (ระหว่าง ตุลาคม 2560-มกราคม2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-10-2017 14:13:00
Download
37
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2018 14:12:00
Download
38
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2018 14:11:00
Download
39
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018 14:10:00
Download
40
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018 14:08:00
Download
41
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Rollup และไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018 14:05:00
Download
42
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นสติ๊กเกอร์ความละเอียดสูงเคลือบด้าน ติดลงโฟมบอร์ด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2018 14:01:00
Download
43
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2018 14:00:00
Download
44
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2018 13:59:00
Download
45
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2018 13:57:00
Download
46
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2018 13:55:00
Download
47
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-02-2018 13:54:00
Download
48
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-02-2018 13:53:00
Download
49
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2018 13:52:00
Download
50
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2018 13:50:00
Download
51
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2018 13:49:00
Download
52
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2018 13:48:00
Download
53
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2018 13:46:00
Download
54
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2018 13:44:00
Download
55
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักาษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1500 บาท ( ระหว่าง ตุลาคม 2560-มกราคม 2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-10-2017 13:39:00
Download
56
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2018 13:38:00
Download
57
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2018 13:36:00
Download
58
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2017 13:32:00
Download
59
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2017 13:31:00
Download
60
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-12-2017 13:27:00
Download
61
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-12-2017 13:26:00
Download
62
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-12-2017 13:23:00
Download
63
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-10-2017 14:21:00
Download
64
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2017 15:47:00
Download
65
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-11-2017 11:42:00
Download
66
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ซุ้มรับปริญญาและตกแต่งบริเวณงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-10-2017 13:40:00
Download
67
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์แบบ LED (จอแสดงผล LED Display) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2017 10:00:00
Download
68
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำขบวนรถแห่กระทง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2017 08:59:00
Download
69
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-10-2017 09:37:00
Download
70
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-10-2017 11:06:00
Download
71
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2017 13:33:00
Download
72
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-12-2017 09:56:00
Download
73
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2017 13:30:00
Download
74
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2017 09:55:00
Download
75
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2017 09:53:00
Download
76
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2017 09:50:00
Download
77
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2017 09:49:00
Download
78
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2017 09:48:00
Download
79
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2017 09:47:00
Download
80
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2017 09:44:00
Download
81
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017 09:43:00
Download
82
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017 09:41:00
Download
83
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเสาโคมไฟสนาม หน้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2017 09:38:00
Download
84
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2017 09:37:00
Download
85
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2017 09:35:00
Download
86
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2017 09:32:00
Download
87
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2017 09:31:00
Download
88
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2017 09:29:00
Download
89
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2017 09:27:00
Download
90
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2017 09:22:00
Download
91
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2017 09:18:00
Download
92
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2017 09:11:00
Download
93
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2017 09:08:00
Download
94
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2017 15:43:00
Download
95
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2017 15:38:00
Download