คณะผู้บริหารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์กษิรา ภิวงศ์กูร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและบริการวิชาการตามพระราโชบาย
คณะที่ปรึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลชาญ อนันตสมบูรณ์
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอาจารย์ประสิทธิ์ สารภี
ที่ปรึกษาด้านการจัดคุณภาพการเรียนการสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
ที่ปรึกษาด้านวิชาการและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา มนตรี
ที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีนารัตน์ แสวงกิจ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารหลักสูตร