ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ)


ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Information Technology
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. ( Information Technology)
 
รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
 
หลักสูตร : จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
   
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : ภาคเรียนละ 21,000 บาท (ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ)
 

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ : THESIS)

ลำดับ หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
1.
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
3.
วิชาไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น.
40 หน่วยกิต
 

โครงสร้างหลักสูตร แผน ข (การศึกษาอิสระ : IS)

ลำดับ หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
1.
หมวดวิชาเฉพาะ
34 หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 24 หน่วยกิต
2.
วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
3.
วิชาไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น.
40 หน่วยกิต
 

แผนการเรียน

ลำดับ แผนการเรียน จำนวนปีการศึกษา จำนวนภาคเรียน
1.
แผน ก แบบ ก 2 : วิทยานิพนธ์ (THESIS)
2 ปีการศึกษา
4 ภาคเรียน
2.
แผน ข : การศึกษาอิสระ (IS)
2 ปีการศึกษา
4 ภาคเรียน