ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT Cooperative Education


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน " ป๊ะหาสมบัติ "
นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชากราฟิกดีไซน์

เพื่อให้น้องๆนักศึกษาสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ ได้แสดงทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน

ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ วันที่ 22 เมษายน 2559
ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคง นั้น

สำหรับท่านที่พลาดในวันงาน ผลงานของน้องๆกราฟิกดีไซน์ยังมีให้ทุกท่านได้เยี่ยมชม โดยทางสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯได้จัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษา ให้ได้เยี่ยมชม ตามวันและเวลาราชการ ณ ห้องสหกิจศึกษา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น1 อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก49 ห้อง 4914)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และยังมีผลงานของน้องๆนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ชมภายในห้องนิทรรศการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจ โดยมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบที่ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการระดับบริษัทข้ามชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับประสบการณ์ตรงที่สามารถนำเนื้อหาทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้เข้ากับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างกลมกลืน โดยการแสวงหาบริษัท หน่วยงานที่มีความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นสถาบันร่วมในการผลิตบัณฑิต ร่วมกันทำงาน (ผลิตบัณฑิต) ในรูปแบบเดียวกับบริษัทคู่ค้าในวงการธุรกิจ

ประกาศเมื่อ : 03-05-2016 17:42:00