ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีศึกษาดูงานที่เยอรมัน


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทีมผู้บริหารนำทีมโดย.. 
ท่านอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตลอดจน. คณบดีคณะ/สำนักวิชาต่างๆ ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ.ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Work-integrated Learning : WiL) ณ.สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (FHWS) 
และ. i-Campus.FHWSประกาศเมื่อ : 22-05-2016 17:23:00