ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยกาฐมาณฑุ
ณ Kathmandu University
สหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล

โดยนักวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮีก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และทีมงานนักศึกษา

ในการร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านงานวิจัยเครื่องเตือนภัยพิบัติในประเทศเนปาล ซึ่งได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ

ระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายน 2559
ณ สหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาลประกาศเมื่อ : 03-06-2016 10:11:00