ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนักวิจัย สนว.คอม ดำเนินการติดตั้งเครื่องเตือนภัยน้ำหลากที่ประเทศเนปาล


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล 
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าทีมวิจัยเครื่องเตือนภัยน้ำหลาก

อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

พร้อมด้วยนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ได้ดำเนินการติดตั้งทดสอบ และใช้งานเครื่องเตือนภัยน้ำหลาก พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยกาฐมาณฑุ

ที่ Kamalamai River, Bhiman village, Sindhuli District, Sindhupalchowk Province

โดยการเดินทางไปเนปาลในครั้งนี้ นักวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮีก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และทีมงานนักศึกษา
ได้ร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านงานวิจัยเครื่องเตือนภัยพิบัติในประเทศเนปาล ซึ่งได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ

ระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายน 2559
ณ สหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาลประกาศเมื่อ : 27-06-2016 12:04:00