ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายศึกษาดูงาน SCIT


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในโครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้มองเห็นเส้นทางอาชีพ และโอกาสของการทำงานในอนาคต ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาวางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดย คณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารยเศษรฐชัย ใจฮึก
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
ประธานโปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พึงพิศ พิชญ์พิบุล


ประกาศเมื่อ : 06-07-2016 17:09:00