ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Vidya Vikas Educational Trust สาธารณรัฐอินเดีย


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Vidya Vikas Educational Trust สาธารณรัฐอินเดีย

เพื่อการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย ผลงานของนักศึกษาและนวัตกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Vidya Vikas Educational Trust ต่อไป

ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นาง 
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประกาศเมื่อ : 26-07-2016 17:58:00