ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยเข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างสถาบัน
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยคณะผู้บริหาร
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ภานุพันธ์ จิตคำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 09-08-2016 17:21:00