ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. ประจำปีการศึกษา 2559
------
โดยใน ภาคเช้า เวลา 8:30 - 12:00 น.
จะเป็นกิจกรรม ปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย โดย.ท่านอธิการบดี.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้ให้แนวทางการศึกษา และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
ณ ห้องสโลป 10134 อาคารเรียนรวม 101
-------
และในภาคบ่าย 
เวลา 13:00 - 15:00 น.

จะเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับคณะ

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความเข้าใจในการดําเนินการต่าง ๆ ของสำนักวิชาคอมฯ และ นอกจากนี้ยังจําเป็นต้องได้รับทราบแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคม 
มหาวิทยาลัยที่ถูกต้องทั้งชีวิตส่วนตัวและระเบียบการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ประสบ
ความสําเร็จในการปรับตัว สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดไว้ประกาศเมื่อ : 22-08-2016 10:27:00