ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2559

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯโดยคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้หลักสูตรมีคุณภาพมายิ่งขึ้น


ประกาศเมื่อ : 10-09-2016 12:08:00