ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมภาคีเครือข่ายวางแผนงาน พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2560


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะภาคีเครือข่าย
เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายวางแผนงาน พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2560
ด้วยจังหวัดเชียงรายได้เห็นชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จำนวน 11 อำเภอ พื้นที่ 16 หมู่บ้าน รวมออกปฏิบัติงานทั้งหมด 17 ครั้ง และแผนปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในโรงเรียน ตชด. จังหวัดเชียงราย 9 แห่ง เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานภายใต้ความร่วมมือบูรณาการงาน โดยการประชุมเพื่อชี้แจงและวางแผนกิจกรรม พอ.สว.
จังหวัดเชียงรายให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
และมีการมอบของที่ระลึกจากมูลนิธิ พอ.สว. แก่ภาคีเครือข่าย ทั้ง ๑๗ แห่ง
และในโอกาสผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯยังได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ ชั้น 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 21-09-2016 15:46:00