ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแต่ละสาขาวิชา ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อรวบรวมสภาพปัญหา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและดำเนินการแก้ไขต่อไป

วันที่ 22 กันยายน 2559
ณ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประกาศเมื่อ : 22-09-2016 18:12:00