ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ประชุมร่วมกับ COMTIA THAILAND


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ประชุมร่วมกับบริษัท CompTIA Thailand ซึ่งเป็นองค์กรที่ออกใบรับรองให้บุคคลในวงการ ICT (Certification) ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้แก่ Security, Networking, Cloud, Mobile เพื่อออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษาที่เรียนจบไปมีโอกาสได้รับทั้งปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร (Certification) ด้าน ICT ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้ทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล CompTIA Certification เป็นมาตรฐานที่อยู่ในระดับสากล ได้รับการยอมรับจากกว่า 2,000 ผู้ประกอบการทั่วโลก ทำให้องค์กรของรัฐ สถาบันการศึกษา บริษัท อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมและให้การยอมรับ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 27 กันยายน 2559

ประกาศเมื่อ : 28-09-2016 08:47:00