ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ


พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ

ระหว่าง

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

และ

เทศบาลตำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลได้การกำหนดนโยบาย Digital Economy ในระดับประเทศ เป็นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม วัดผลได้ ปฏิบัติได้ และได้กำหนดเวลาในการบรรลุสู่เป้าหมาย ต้องมีการบูรณาการกันอย่างชัดเจน ระหว่างเป้าหมายในทุกมิติของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและกลยุทธ์ รวมทั้งการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรมีกระบวนการทำงานแบบบูรณาการ ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังปัจจัยเอื้อที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ที่นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานต่างๆ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ในภาครัฐ ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชน และจะต้องเชื่อมโยงต่อไปยังระดับประเทศ ที่ผ่านกลไก กระบวนการ ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีคุณภาพ สามารถติดตามร่องรอยการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาล ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในนโยบายของรัฐบาล ในการร่วมมือกันทางวิชาการ ในการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และการให้บริการวิชาการ แก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังตระหนักถึงภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ในการประสาน ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายนอกในท้องถิ่นถึงการนำเอาองค์ความรู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดลง สู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นสมควรที่จะทำความตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการรับใช้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น มีข้อกำหนดและเงื่อนไข รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ร่วมมือกันดำเนินงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการทรัพยากร ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ บุคลากร และงบประมาณ ฯลฯ ตามที่จะตกลงกันในแต่ละกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน
๒. ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน อาทิ ประชุม สัมมนา และการฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น
๓. อื่นๆ ตามที่แต่ละฝ่ายเห็นชอบร่วมกันประกาศเมื่อ : 19-10-2016 17:06:00