ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีร่วมประชุม สอจร.


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมประชุม เวที สอจร.สัญจร เชียงราย ภาคเหนือตอนบน.
งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที สอจร.สัญจร "ฮอมแฮง ฮอมใจ๋ ลดภัย จากอุบัติเหตุทางถนน"
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแก่ทุกจังหวัด โดยมุ่งหวังให้ความเข้มแข็งในด้านวิชาการ ที่จะหนุนเสริมให้การแก้ปัญหาในพื้นที่ดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีสอจร.สัญจร “ฮอมแฮง ฮอมใจ๋ ลดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน” วันที่ 27 – 28 ต.ค. 2559 ณ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
ได้นำเสนอด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ. แผนงานป้องกันลดอุบัติเหตุ โดย CCTV บูรณาการรวมหน่วยงานภาคีเครือข่าย. ภาคเหนือตอนบน

ประกาศเมื่อ : 27-10-2016 12:12:00