ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดี ร่วมออกพื้นที่กับ พอ.สว.


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ
ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมออกพื้นที่กับ หน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ร่วมกับ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
กิจกรรม "ห่วงใย... ใส่ใจอนาคต"
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกืน) ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวังเชียงราย
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
โดย หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2512 ปฏิบัติงานโดยอาสา สมัคร ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และอาสาสมัครสายสนับสนุนออก ไปให้การ รักษาพยาบาลประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร

ประกาศเมื่อ : 04-11-2016 18:17:00