ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ต้อนรับ คณะจากวิทยาลัยครูดงคำซ้าง และวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา สปป.ลาว


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ต้อนรับคณะจาก วิทยาลัยครูดงคำซ้าง และวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 


ในโอกาศเยี่ยมเยือนสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเยี่ยมเยือนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กำลังศึกษาต่อที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ


ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โดยคณะผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559


ณ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประกาศเมื่อ : 09-11-2016 17:31:00