ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร การพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลยี JQuery Mobile Framework สำหรับบุคคลภายนอก


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบ้าน SCIT 

จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลยี JQuery Mobile Framework สำหรับบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลยี JQuery Mobile Framework วันที่ 8 กันยายน 2556 เวลา 08:30-17:00 น. ณ ห้อง Cyber Space Services

ชั้น 3 อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ มร.ชร. โดยมี นายทนงศักดิ์ เวียงทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทางด้านการพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลยี JQuery Mobile Framework เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ เพราะสามารถออกแบบและพัฒนาเพียงครั้งเดียวสามารถแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Mobile, Tablet หรือ PC ประกาศเมื่อ : 07-09-2013 19:47:00