ข่าวประชาสัมพันธ์

โดยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน International Open SumoBot Payap University Chiang Mai 2016


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
International Open SumoBot
Payap University Chiang Mai 2016
http://ic.payap.ac.th/sumobot/
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จ.เชียงใหม่
โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. Mega SumoBot Auto
2. Gladiator SumoBot RC
รางวัลในการแข่งขัน :
1. Mega SumoBot Auto Winner
2. Gladiator SumBot RC Winner
3. Best Dressed Robot
4. Best Robot Name
5. Recycle-Bot (incorporating recycled material)
โดยผลการแข่งขัน ตัวแทนนักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่
รางวัลจากการแข่งขันประเภท Mega SumoBot Autonomous
2 รางวัล
1.รางวัลชนะเลิศ Mega SumoBot Auto Winner (Gold)
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
Mega SumoBot Auto Winner (Bronze)
รางวัลจากการแข่งขันประเภท Gladiator SumoBot Radio Controlled 1 รางวัล คือ
1.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
Gladiator SumBot RC Winner (Bronze)
รางวัลการออกแบบหุ่นยุ่นต์ยอดเยี่ยม 1 รางวัล
1.Best Dressed Robot

ประกาศเมื่อ : 22-11-2016 16:05:00