ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย์. จาก มหาวิทยาลัยบัณ


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย์. จาก มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต และ. NAKAKYUSHU JUNIOR COLLEGE. ประเทศญี่ปุ่น และ เข้าร่วมประชุม ปรึกษา หา รือ แนวทาง การทำความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ กับ
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต
(KCGI:The kyoto college of Graduate Studies for Informatics)
http://goo.gl/x6M39m
และ NAKAKYUSHU JUNIOR COLLEGE
http://www.nkjc.jp/
โดยจะทำความร่วมมือ ทาง ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ และ งาน ด้าน วิชาการต่าง ๆ
และในที่ประชุม. ทางด้าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต. นางแล
(คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ)
และ ทีมบริหาร
อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก
(รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)
จะได้ ดำเนินการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน ส่วนหนึ่ง เรียนที่ ประเทศไทย และ เรียนพร้อมกับการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559

ประกาศเมื่อ : 26-12-2016 10:43:00