ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT จัดกิจกรรมอบรมแนะแนววิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2559
ณ วิทยาลัยครูดงคำช้าง นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยครูดงคำช้าง นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมแนะแนววิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานด้าน การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ให้แก่บคุลากรและนักศึกษา ของวิทยาลัยครูดงคำช้าง นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยวิทยากรจากสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
อบรม ให้ความรู้ การใช้ ICT เศรษฐกิจดิจิตอล. ด้าน วิชาการ สังคม เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว
นายทนงศักดิ์ เวียงทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อบรม ให้ความรู้การสร้าง เว็บไซต์ นําไปใช้กับ เศรษฐกิจดิจิทัล
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1293034470769240&id=1183677571704931
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1291456100927077&id=1183677571704931

ประกาศเมื่อ : 26-12-2016 10:45:00