ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT กิจกรรมอบรมแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
พร้อมด้วยคณาจารย์
อาจารย์ศรีนวล ฟองมณี
ประธานโปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
อาจารย์โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท
ประธานโปรแกรมวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
ประธานโปรแกรมวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์กมล บุญล้อม
อาจารย์โปรแกรมวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์อธิคม ศิริ
อาจารย์โปรแกรมวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ได้จัดกิจกรรมอบรมด้านวิชาการและแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียวราย ให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้เห็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา ในสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิชา คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, และกราฟิกดีไซน์
วันที่ 23 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 23-01-2017 18:30:00