ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT มอบSoftware CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้กับคณะครุศาสตร์ มร.ชร.


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มอบ Software
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) ให้กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยอาจารย์ศรีนวล ฟองมณี
ประธานโปรแกรม วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท
ประธานโปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วยนักศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
มอบ Software
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราว เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ เรื่อง คณิตคิดสนุก (MATH FUN) พร้อมกับสาธิตการใช้งานและมอบคู่มือการติดตั้งและใช้งาน
จำนวน 1 ชุด ให้กับคณะครุศาสตร์
และยังประชุมปรึกษาหารือ ในการนำผลงานวิจัยของนักศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ นำมาใช้งานใน กระบวนการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ต่อไปในอนาคต
โดย อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
คณบดีคณะครุศาสตร์
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมชมการสาธิตการทำงานและส่งมอบคู่มือการติดตั้งและใช้งาน Software คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 15-02-2017 12:15:00