ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ร่วมประชุมการดำเนินโครงการ LabVIEW Academy


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์
ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและชมการนำเสนอ
การดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการเรียนการสอน LabVIEW Academy
โดย บริษัท วีนัสซัพพลาย จำกัด Venus Supply Co.,Ltd.
ในปัจจุบันการเรียนการสอนนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เป็นไปตามเทคโนโลยีที่มีใช้งานอยู่และเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ประกอบการ สินค้าจาก National Instruments (NI) ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีการนำไปใช้งานทั่วโลก ซึ่งประกอบไป ด้วย Software LabVIEW และ Hardware ที่รองรับการใช้งานในทุกๆศาสตร์เช่น ด้านวิศวกรรมการผลิต, ด้านการแพทย์,ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า,ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ด้านวิศวกรรมโยธา, แมคคาทรอนิกส์, และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ยุคที่ 4 (Industrial 4.0) ที่เครื่องจักรจะต้องสามารถรองรับการควบคุมแบบไร้สาย และจัดการในระดับการควบคุมทั้งระบบ โดยระบบอตสาหกรรมในประเทศไทยได้มีการใช้งานสินค้า NI กันอย่างแพร่หลาย แต่ พบว่าสถาบันการศึกษาในประเทศไทยยังไม่มีการจัดการเรยนการสอนตามมาตรฐานที่ NI กำหนด แต่ในขณะที่หลายๆ สถานศึกษาได้มีครุภัณฑ์ที่เป็นสินค้า NI อยู่จำนวนไม่น้อย จึงทำให้สามมิตฐานได้ว่า สถาบันการศึกาามีความต้องการหลักสูตร LabVIEW Academy เพื่อนำมาใช้ในการจัดมาตรฐานต่างๆ ให้ บรรลุผลและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด
และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยที่จะแสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
ณ ห้องประชุมอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 02-03-2017 10:10:00