ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีร่วมทำบุญทำบุญงานเทศน์มหาชาติสองแผ่นดิน


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ร่วมกับ
นางรุจิเรข นางแล
ตัวแทนจาก มูลนิธิหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ร่วมทำบุญงานเทศน์มหาชาติสองแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560
ที่จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560
ณ วัดยางขวาย เมืองลัง เชียงตุง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
รายการมีดังนี้
1.ค่ากัณฑ์เทศน์ ที่ 1 ถึง 13 (โอนไปแล้ว 3900บาท รายชื่อลำดับที่ 2และ3)
2.ฝากเงินสด 3900 +3900 รายชื่อลำดับที่ 1และรายชื่อลำดับที่ 4 ถึง 8
3.ฝากเงินสด 900 กัณฑ์เทศน์ ที่ 6 7 และ 8
4.ฝากเงินสด 300+300 กัณฑ์เทศน์ ที่ 13
ผู้อนุโมทนาบุญกัณฑ์เทศน์ ที่ 1 – 13 ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางรุจิเรข นายภูมิธัช นางสาวพิชญา นางแล
2. ดร.ฑกลชัย อุตตรนที
3. คุณณรงค์ คุณจารุนีล์ อุตตรนที
4. นางสาวนิตยา. สุนทนันท์
5. นางสาวอภัสนันท์ สุนทนันท์
6. นางธัญญา ฮอฟมันท์
7. นางสาวนงคราญ ชวลิตร
8. นางสาวชญานุตม์ เสนาเจริญ
กัณฑ์เทศน์ ที่ 6 7 และ 8 (900บาท) ผู้อนุโมทนาบุญกัณฑ์เทศน์ ได้แก่
1. ท่านอัยการกิตติศักดิ์ คุณลัคนา วงค์จีน พร้อมครอบครัว
กัณฑ์เทศน์ ที่ 13 (300+300 บาท) ผู้อนุโมทนาบุญกัณฑ์เทศน์ ได้แก่
1. คุณธนกฤต ทำของดี พร้อมครอบครัว
2. นายแพทย์ชัยณิวัฒน์ สุวรรณอาสน์ พร้อมครอบครัว
รายชื่อผู้อนุโมทนาบุญ ยาสามัญประจำบ้าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางรุจิเรข นายภูมิธัช นางสาวพิชญา นางแล
2. ท่านอัยการกิตติศักดิ์ คุณลัคนา วงค์จีนพร้อมครอบครัว
3. นางสาวนิตยา สุนทนันท์
4. นางสาวอภัสนันท์ สุนทนันท์
5. นางธัญญา ฮอฟมันท์
6. นางสาวนงคราญ ชวลิตร
7. นางสาวชญานุตม์ เสนาเจริญ
8. ครอบครัวคุณหมอมานพ คำบุญเรือง
9. ครอบครัวเภสัชกรมนัสชนก เขื่อนเพ็ชร์
10. คุณศรีพูนสุข เทพสาร และครอบครัว
11. คุณธนกฤต ทำของดี พร้อมครอบครัว
และมอบชุดยาพระราชทาน (พอ.สว.) ให้กับวัดสุวัณณนาวัง แอ่นหัวลัง เมืองลัง เชียงตุง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
และสวดถวายพระราชกุศล แด่ แด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" และขอเป็นพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ประกาศเมื่อ : 17-03-2017 09:12:00