ข่าวประชาสัมพันธ์

มร.ชร.รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อธิการบดี” ใหม่


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
เนื่องในพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายก รัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ
และสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของแสดงความยินดีกับ
ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
อาจารย์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดี ด้วยความปลาบปลื้ม
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
เป็นตัวแทนของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีท่่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง และท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
วันที่ 17 มีนาคม 2560
ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 17-03-2017 11:58:00