ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT เปิดบ้านอบรมครูตามโครงการสร้างสรรค์เยาวชน คนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที


สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการดำเนินการโครงการสร้างสรรค์เยาวชน คนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความรู้ของครูให้มีศักยภาพในการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นบุคลากรที่มีจริยธรรม และคุณธรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ และสร้างฐานเยาวชนให้มีความสามารถในการใช้ไอซีทีพื้นฐานอย่างทั่วถึง

โดยมีการจัดอบรมและสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลให้ครูนวน 1,000 คน แบ่งเป็น 

หลักสูตร IC3 Certificate จำนวน 600 คน 
หลักสูตร MOS Certificate จำนวน 320 คน 
หลักสูตร ACA Certificate จำนวน 80 คน


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมในโครงการโดยจัดอบรมให้แก่คณะครูในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และพื้นที่เขตรับผิดชอบโดยมี อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน และมีการจัดการทดสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล หลังการฝึกอบรมด้วย โดยการฝึกอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง Office Automation ชั้น 3 อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศเมื่อ : 18-10-2013 12:19:00