ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2556


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00-10:00 น. ณ ห้อง Cyber Space (4938) อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ ชี้แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการออกฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ได้แสดงศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้กับหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ ได้เห็นถึงความสามารถของของผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯรวมถึงแสดงออกซึ่งความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯในอนาคต พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจากสำเร็จการศึกษาต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้ทาง คณบดียังได้กำชับให้นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ทุกคน ให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 18-10-2013 13:26:00