ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Online Degree


คณะผู้บริหารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Online Degree

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักวิชาฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Online Degree ของมหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Online Degree จากผู้มีประสบการณ์ตรง

ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ทางคณะผู้บริหารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้เข้าไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร Online Degree มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ รายละเอียด ขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนการสอนหลักสูตร Online Degreeนำมาจัดทำหลักสูตร Online Degree สำหรับจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ ที่ต้องการมุ่งเน้นในการเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นและรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ซึ่งทางสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการนำร่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Online Degree โดยจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร Online Master Degree (ระดับปริญญาโท) สำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต ซึ่งหลักสูตร Online Master Degree (ระดับปริญญาโท) หากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้


ประกาศเมื่อ : 02-12-2013 17:11:00