ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นำโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์

และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นำโดย

นายเทอดเกียรติ สุกใส
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โดยหน่วยงานทั้งสองจะร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายชาติและสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความพร้อมของประชาชนของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม โดยการให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้ภาคีเครือข่าย การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประกาศเมื่อ : 04-04-2018 15:32:00