ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา ส่งหนังสือขอบใจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักวิชาคอมพิวเตอร์


ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา ส่งหนังสือขอบใจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการภาษาและวัฒนธรรมไต-ไทระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยครูหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว

โดยมีใจความดังนี้

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนถาวร

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
กรมสร้างครู
วิทยาลัยครูหลวงน้ำทา

เลขที่ 3278/วค.หล.ท
วันที่ 14/12/2013

หนังสือขอบใจ
เรียน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่นับถือ
เรื่อง การเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิชาการภาษาและวัฒนธรรมไต-ไทย
อิงตาม การร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อิงตาม การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสัมมนาวิชาการภาษาและวัฒนธรรมไต ไท ของวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา ในวันที่ 12-15/12/2013

ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหลวงน้ำทารู้สึกภาคภูมิใจและขอขอบใจเป็นอย่างสูงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ให้การร่วมมือ เข้าร่วม
และช่วยเหลือวิทยาลัยครูหลวงน้ำทาในการจัดกองประสัมมนาวิชาการภาษาและวัฒนธรรมไต-ไท ที่วิทยาลัยครูหลวงน้ำทา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็ได้ส่งนักวิชาการเข้าร่วมในการนำเสนอวิชาการจาก 2 หน่วยงานคือศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะนักแสดง นักศึกษาจากศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม และโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์จากสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉนั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา จึงส่งหนังสือฉนับนี้ขอขอบใจเป็นอย่างสูงมายังท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา

เอกสารอ้างอิง
http://scit.crru.ac.th/2013/download/scit-file-1387515973.pdf

ประกาศเมื่อ : 20-12-2013 12:13:00