ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT จัดงาน ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปี (รหัส 53) และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) รหัส 55 ทุกสาขาวิชา ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 08:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมพยอม อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ มร.ชร.

ภายในงานยังพบกับการสัมมนาทางวิชาการ ในงาน IT Grand Seminar ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบัณฑิตของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบุคลากรในตลาดแรงงานและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สมกับเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ประกาศเมื่อ : 06-01-2014 17:05:00