ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร SCIT ติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือกับ อบต.ปอ


วานนี้ (16 มกราคม 2557) คณะผู้บริหารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลชาญ อนันตสมบูรณ์ คณบดี ได้เข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ .เวียงแก่น .เชียงราย ในการให้คำปรึกษาและวางแผนการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวในเขตรับผิดชอบของ อบต.ปอ อาทิเช่น ไร่องุ่นไร้เมล็ด, ดอยผาตั้ง และจุดชมวิวผาบ่อง เป็นต้น โดยมีอาจารย์วิชิต นางแล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะผู้ประสานงาน และคุณสุรชาติ คำแปง นักวิชาการศึกษาได้นำเยี่ยมชมจุดการติดตั้งกระจายสัญญาณเพื่อเชื่อมโยงไปยังจุดต่าง โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนผังเครือข่ายจุดเชื่อมโยงสัญญาณ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว สามารถใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากจุดแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ปอ .เวียงแก่นได้ทันที ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ปอ ในแต่ละปีมีจำนวนหลายหมื่นคน ซึ่งหากมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไว้รองรับนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต.ปอ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวผ่านทางนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม และมีการแชร์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในหน่วยงาน ทั้งทางด้านบุคลากร อุปกรณ์ รวมถึงความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร หน่วยงานต่าง ในท้องถิ่นที่เป็นเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประกาศเมื่อ : 18-01-2014 10:35:00