ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา SCIT เจ๋งคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง


นักศึกษา SCIT เจ๋งคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

นักศึกษาตัวแทนจากสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Office Spacialist) ซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานระดับสากลของบริษัท ไมโครซอฟต์

ชิงทุนการศึกษา และโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กสทช. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน จำนวน 1 คน ได้แก่
1. นายอมเรษ ประถมวงษ์

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายมงคล คงพิริยะนันท์
2. นายอมตะ โก่งสายเงิน
3. นายอานนท์ สินลานนท์

โดยทั้งหมด พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ นางสาวอัญชลี ทิพย์โยธิน จะเข้ารับรางวัลในพิธีปิด และประกาศรางวัลโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (Netgen) ปีที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เวลา 8.30 – 13.00 น.

ประกาศเมื่อ : 27-10-2014 15:27:00