ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิจัยนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มร.ชร.ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุุมวิชาการระดับชาติ


ผลงานวิจัยนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มร.ชร.ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุุมวิชาการระดับชาติ

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่งผลงานวิจัยของนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
กลุ่มสาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CP) และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ
ในงาน

"การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37
The 37th Electrical Engineering Conference (EECON37)"

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น

โดยผลงานวิจัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้านำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่

1. การศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์จากระยะไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย โดย นางสาวสุพัตรา บุตรดี

2. อุปกรณ์รบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ควบคุมทิศทางด้วยแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย นายนันธชัย เตจาติ๊บ

3. การออกแบบและวิเคราะห์ช่วงเวลาการตอบสนองที่เหมาะสมของครีบระบายความร้อน โดย นายนฤเบศ โครงกาพย์

โดยการประชุมทางวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 37 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับ สากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยระหว่างกัน ซึ่งการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัด ขึ้น ทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

ผู้ที่จะเข้าร่วมการนำเสนอผลงานจะมีการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยผู้พิจารณาบทความระดับวิชาชีพขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟา (Professional Reviewers) ที่ได้รับการคัดเลือกตรงตามสาขาจากสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย) หรือ EEAAT และจากสถาบันกรรมการทั่วประเทศ บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม (Proceedings) ของ EECON-37 และต้องมีการนําเสนอในที่ประชุม บทความดีเด่นในแต่สาขาจะได้จากการคัดเลือกในขั้นตอนแรกจากผู้พิจารณาบทความ และจะได้รับการพิจารณาตัดสินในขั้นตอน สุดท้ายโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย) และจากสถาบันที่เป็นกรรมการสามัญทั่วประเทศ

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเจ้าของผลงานและขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาในการนำเสนอผลงานการวิจัย และขอให้คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่โปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศเมื่อ : 07-11-2014 09:08:00