ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านงานวิชาการ งานวิจัย งานตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมือ 11 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านงานวิชาการ งานวิจัย งานตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ใน โครงการสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและงานตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-เชียงราย, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ค่ายพญางำเมือง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย, บริษัท ทีโอที จำกัด เชียงราย, องค์การบริหารส่วน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย, มูลนิธิพิสโตริโอ, โรงพยาบาลเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

เตรียมลงนามความบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ด้านงานวิชาการ งานวิจัย งานตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ งานวิจัยและงานโครงการสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน งานตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนถึงโครงการงานอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานให้มีการบูรณาการงานสหสาขา วิชาการร่วมกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการศึกษา การสาธารณสุขและวิชาชีพ ได้ตกลงเห็นชอบในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. บูรณาการองค์ความรู้ ความสามารถ สหสาขาวิชาชีพต่อโครงการสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและงานตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
๒. ส่งเสริม สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานโครงการสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและงานตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในการวางแผน การปฏิบัติงาน การนิเทศติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการประเมินผลสำเร็จของโครงการ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิชาการ ในสาขาวิชาชีพ
๕. ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ บรรลุตามเป้าหมายตามภารกิจโครงการ

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านงานวิชาการ งานวิจัย งานตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

จะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 12-11-2014 11:11:00