ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดสัมมนาการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดสัมมนาการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสยาม ไทรแองเกิ้ล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ สกอ. และเป็นการมุ่งเน้นในการที่พัฒนากระบวนการในการผลิตบัณฑิต
ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ให้มีคุณภาพ

ประกาศเมื่อ : 04-12-2014 10:28:00