ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการวิจัยแห่งชาติ และประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วช. ให้เกียรติเยี่ยมชม ดูงาน SCIT


เลขาธิการวิจัยแห่งชาติ และประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วช. ให้เกียรติเยี่ยมชม ดูงาน SCIT


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00 น. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.กลชาญ อนันตสมบูรณ์
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นพ.
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ รองศาสตราจารย์สุธี อักษรกิตติ์ ประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความก้าวหน้าของศูนย์ MIROT (Center for Microwave and Robotic Technology) ซึ่งเป็นศูนย์ที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางด้านความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ดำเนินงานโดยโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ รองศาสตราจารย์สุธี อักษรกิตติ์ ประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ ในการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มและทิศทางของงานวิจัยในระดับประเทศ ที่จะมุ่งเน้นไปในทิศทางใด
และบุคลากรในสายงาน IT ควรจะเตรียมความพร้อมในด้านใดบ้างในการที่จะทำวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกิดงานวิจัยที่เป็น
Digital Economy เพื่อนำเอางานวิจัยที่พัฒนาเข้าไปเสริมศักยภาพการทำงานของทุกกระทรวงที่มีดิจิตอลเข้าไปเกี่ยวข้อง
ตลอดจนต้องนำไปเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

ประกาศเมื่อ : 16-12-2014 15:48:00