ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ SCIT เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ SCIT ขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 16:49 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.กลชาญ อนันตสมบูรณ์ คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558
โดยในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้อวยพรให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีแต่ความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ และได้ให้โอวาท โดยขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ในอนาคต

ประกาศเมื่อ : 05-01-2015 17:39:00