ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ 3/57


โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ 3/57 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2558
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้อง Cyber Space (4938) อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ ชี้แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการออกฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา และให้นักศึกษาที่สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเล่าประสบการณ์ฝึกงานให้แก่นักศึกษารุ่นน้องที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศเมื่อ : 11-05-2015 16:19:00