ข่าวประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Information Technology


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Information Technology และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ตลอดจนถึงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่จำนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จาก Feinberg School of Medicine Northwestern University
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเมื่อ : 01-07-2015 16:38:00