ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน The 7th ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUC2 2019)


พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน
The 7th ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUC2 2019)

โดย อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ  
เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานในพิธีเปิดงาน ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน
The 7th ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUC2 2019)

และในลำดับถัดมาจะเป็นการบรรยายโดย 
Keynote Speaker 1
หัวข้อ "Tele Education by Cisco Systems"
โดย คุณกมลวรรณ พยุงแก้ว
ตำแหน่ง Product Sales Specialist - Cisco

Keynote Speaker 2
หัวข้อ "Huawei Technology in Smart Education"
โดย คุณสิทธิศักดิ์ งานรุ่งเรือง
PRIME Solution and Service Co.,Ltd

keynote Speaker 3
หัวข้อ "แนะนำเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ (Chiang Mai Digital Hub : CMDH)"
โดย คุณศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์
ประธานเครือข่าย CMDH

หัวข้อ "นำเสนอต้นแบบนวัตกรรมเครือข่ายฯ BISFILE (Open Business Data Platform) เพื่อยกระดับฐานข้อมูลพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม"
โดยผู้แทนนักพัฒนานวัตกรรมเครือข่าย CMDH

หัวข้อ "เชื่่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรสู่การทำงานจริงแบบมืออาชีพ"
โดย คุณศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์
ประธานเครือข่าย CMDH

keynote Speaker 4
หัวข้อ "The Future of Workforce Transformation"
โดย คุณทัศน์ทยา ชัยดารุณ
BDM - Dell Workstation, Rugged, monitor and Client  Peripheral

keynote Speaker 5
หัวข้อ "Transform the way of learning and living with Digital Technology"
โดย คุณธนชาติ  วิวัฒนภูต
ผู้จัดการอาวุโสโซลูชั่นภาคการศึกษา บริษัท ลานนาคอม จำกัด

ต่อมาจะเป็นการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์


ประกาศเมื่อ : 05-04-2019 15:11:00