ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
และนำองค์ความรู้ที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้กับสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯต่อไป
เมื่อวันที่ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์

ประกาศเมื่อ : 27-07-2015 15:43:00