ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ


โดย ดร.วิชิต นางแล คณบดี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ทำหนังสือ กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดับในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติมหามงคล ฯ

โดยสำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดับในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติมหามงคล ฯ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญประกาศเมื่อ : 05-08-2015 14:26:00