ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเมื่อ : 11-09-2015 15:10:00