ข่าวประชาสัมพันธ์

มุธิตาจิตบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2558


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 และ อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เป็นตัวแทนของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะต่างๆ ที่ได้ทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย มาจนมีอายุครบ 60 ปี จำนวน 8 ท่าน

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558

ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 01-10-2015 10:31:00